Tag Archive for ESCO

Meten is weten: monitoring

Het verlagen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving is al lang geen vrijblijvende optie meer. Het is een randvoorwaarde.

De EU heeft bepaald dat alle nieuwe gebouwen en grote herontwikkelingen in 2020 bijna geheel energie- en CO2-neutraal moeten zijn. Over dat ‘bijna geheel’ zal nog wel gediscussieerd worden, maar veel speelruimte zal door Brussel niet gegeven worden. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit andere opdrachtgevers neemt de druk toe om rekening te houden met energieverbruik.

Labels

Duurzaamheidslabels dragen in belangrijke mate bij aan de meetbaarheid van de duurzaamheid van gebouwen. Denk aan keurmerken als Greencalc+, EPC, GPR Gebouw, LEED en BREEAM-NL of aan het energielabel voor gebouwen. De meningen over de werking van de meetmethodes en de toepasbaarheid ervan lopen echter sterk uiteen. Diverse methodes zijn nog volop in ontwikkeling en variëren in breedte en focus.

Is een duurzaam gebouw energiezuiniger?

Niet alleen de bouw van een pand, maar ook het gebruik is bepalend voor de mate waarin een gebouw energiezuinig is. De huidige duurzaamheidslabels zeggen niet altijd alles over de energie-efficiëntie van het gebouw zelf, maar vooral over de extra voorzieningen of installaties die eraan zijn toegevoegd. Hierdoor zijn uitvluchten mogelijk voor ‘greenwashing‘ en volstaat het dus niet om enkel een label te geven aan een gebouw. Door het energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw te meten, is pas echt te bepalen hoe energiezuinig het is.

Dynamische meetmethoden en een integrale aanpak

Een slim gebouw is zo slim als zijn gebruiker. In bestaande meetmethodes wordt te weinig rekening gehouden met het gedrag van de gebruiker. Een groot nadeel van veel meetmethoden is dat ze statisch zijn: een gebouw krijgt een waardering op basis van een eenmalige toetsing. De energiezuinigheid van een duurzaam gebouw wordt teniet gedaan als deze niet goed wordt gebruikt.

Duurzame gebouwen zijn gebouwen die duurzaam zijn én blijven in het gebruik, niet alleen ten tijde van de oplevering. Daadwerkelijk energie besparen vraagt om continu monitoren van het energieverbruik tijdens het gebruik van een gebouw. Dit biedt belangrijke kostenvoordelen voor de gebruiker. Daarnaast zorgt monitoring voor een belangrijke bewustwording die de adoptie
van nieuwe duurzaamheidsinitiatieven door eigenaar en gebruiker bevordert.

ESCO

Een ESCO, oftewel Energy Service Company, biedt de investeerder (veelal de eigenaar van het gebouw) financiële en technische ontzorging. Daarbij krijgt de investeerder de garantie dat een vooraf overeengekomen energiebesparing wordt gerealiseerd in een gebouw. Bij veel andere initiatieven ziet men ondanks de energiesparingsinvestering de toegezegde besparingen teruglopen gedurende de gebruiksfase. Een ESCO biedt een oplossing door het gebruik intensief te monitoren en tijdig te signaleren wanneer ingrijpen nodig is.

De belangrijkste aanbevelingen:

  • Het monitoren van duurzaamheid in de gebruiksfase geeft de mogelijkheid de werkelijke impact op waardecreatie vast te stellen.
  • Het intern en extern aantoonbaar maken van duurzaamheid is essentieel in de bedrijfsvoering.
  • Certificering maakt duurzame prestaties inzichtelijk en signaleert betrouwbaarheid.
  • Beleggers kunnen gebruikers helpen om te sturen op energielasten door te investeren in de ontwikkeling zoals ICT tools en slimme meters.

ESCO’s voor energiebesparing

Energy Service Companies (ESCo’s) zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Het zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de klimaatinstallaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. U heeft dus niet te maken met investeringskosten. Met het afsluiten van een prestatiecontract worden afspraken over energiebesparing vastgelegd.

Veranderingen

De energiemarkt verandert. Veel nieuwe leveranciers bieden energie aan op een nieuwe manier. Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Via een Esco kunnen energiebesparingen worden gerealiseerd zonder zelf de investeringen daarvoor te moeten doen. ESCo’s bieden aan de klant:

  • Inzicht in het werkelijk functioneren van gebouw en installaties en bijbehorend energiegebruik en –kosten
  • Kennis over mogelijke maatregelen, in onderlinge samenhang
  • Uitvoering van maatregelen inclusies correcte oplevering
  • Financiering, direct of indirect
  • Monitoring, beheer en onderhoud van gebouw en installaties
  • Toekomstige verbeteringen en innovaties

Split incentive

Een Esco kan zowel in de situatie eigenaar/gebruiker of belegger/huurder(s) worden toegepast, omdat investeringen en besparingen direct aan elkaar gekoppeld worden. Hiermee biedt deze vorm van verduurzaming een directe oplossing voor het ‘split incentive’, waarbij de verdeelde belangen van huurder en eigenaar van een gebouw verduurzaming in de weg staat.

Whitepaper

Op de site van Agentschap NL is gratis de whitepaper ‘ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing’ te downloaden. Deze biedt cases en experttips over ESCo’s.