Archive for Energie

Energielabel nieuwbouw: farce of succes?

Ruim 100.000 bouwers in Nederland moeten vanaf 1 juli 2014 bij oplevering van een nieuw utiliteitsgebouw aantonen dat het gebouw voldoet aan de vooraf gestelde prestatie. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Lees hier het hele artikel uit Ensoc magazine (zomer 2014).

Wat is het Energielabel utiliteitsbouw?

Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Het Lente-akkoord heeft een beknopte handleiding gemaakt met tekst en uitleg over hoe u met het Energielabel utiliteitsbouw kunt omgaan.

energielabel-nieuwbouwVoor u als ontwikkelaar of bouwer biedt het energielabel nieuwe utiliteitsbouw een kans. Nieuwbouw is immers veel energiezuiniger dan bestaande bouw. Kopers en huurders besparen hierdoor flink op hun energielasten. Ook is het goed voor het milieu. Het label maakt dit alles in één oogopslag zichtbaar.

De handleiding geeft u tekst en uitleg over:

 • Energielabel. Wat is het?
 • B en hoger: vooral voor nieuwbouw
 • Label gebaseerd op energieprestatie (EPC)
 • Hoe komen de labels tot stand?
 • Fasering: van toets naar label
 • Afficheringsplicht energielabel

Bron: Lente-akkoord

Wijzigingen energieprestatie voor utiliteit

Er zijn een aantal aanstaande wijzigingen op het gebied van kenbaarheid van de energie prestaties bij utiliteitsbouw. RVO (voorheen AgentschapNL) en ISSO zijn bezig met het nieuwbouw energielabel voor utiliteitsbouw. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde de invoering hiervan en sanctioneringsmaatregelen aan in de Staatscourant.

Om wat helderheid te bieden, hebben wij een overzicht gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Overzicht EP Utiliteit
Bouwaanvraag voor utiliteitsbouw

In de ontwerpfase wordt een utiliteitsgebouw door een adviesbureau gesimuleerd op diverse gebouwprestaties, waaronder de Energie Prestatie Coëfficiënt. Bij de bouwaanvraag moet voldaan worden aan de EPC eisen. Adviseurs hebben geen CITO-examen nodig, omdat zij ook geen label afmelden.

Oplevering utiliteitsbouw

Vanaf 1 juli 2014 moet ieder utiliteitsgebouw zijn voorzien van een energielabel volgens de EPG (NEN7120) methodiek. Een adviesbureau dient in het bezit zijn van een BRL9500-06 certificering. De EPN adviseur zal tijdens de bouw en bij oplevering controleren of de werkelijke energieprestatie voldoet aan de EPC-berekening uit de bouwaanvraag. Dat doet hij door visuele inspecties en verzamelde bewijslast tijdens de bouw. De conclusie is dat het gebouw voldoet aan de oorspronkelijke berekening, OF dat er een herberekening nodig is om de werkelijke energieprestatie klasse en daarmee het energielabel te bepalen.

Per 1 januari 2015 wordt hier een sanctie bij opgelegd in de vorm van een bestuurlijke boete.

 

Mutatie utiliteitsbouw > 10 jaar

Op mutatiemomenten (verkoop, verhuur) van utiliteitsgebouwen dient een energielabel overlegt te worden. Deze was al verplicht, maar per 1 januari 2015 komt hier een sanctie bij in de vorm van een bestuurlijke boete. Voor het afmelden van labels moet een bedrijf in het bezit zijn van een BRL9500-03 certificering. De adviseur dient een CITO-examen met goed gevolg te hebben afgelegd (adviseur worden vermeld op de site van KvINL).

Mutatie utiliteitsbouw tot 10 jaar

Voor deze gebouwen geldt dat gekozen kan worden tussen de methodiek voor bestaande bouw EPA-U (ISSO75) en nieuwbouw EPG (NEN7120). Als de verwachting is dat een gebouw beter scoort dan een A-label, wordt aanbevolen gebruik te maken van de nieuwbouw methodiek, waarin de nieuwste technieken meegenomen worden. Het is dan mogelijk om A+, A++ en A+++ labels op te stellen en af te melden.

Ook hier geldt de verplichting van een energielabel en per 1 januari 2015 een sanctie in de vorm van een bestuurlijke boete.

Bron: Vabi Software

Werking zonneboiler met vacuümbuiscollector

Standaard worden bij zonneboilers zogenaamde vlakke-plaat collectoren gebruikt. Dit is een vlakke plaat waarbij het water in buisjes of kanalen loopt en door de zon opgewarmd wordt. Een andere techniek is die van de vacuümbuiscollector. Deze bestaat uit een serie glazen buizen, die vacuüm zijn gemaakt.

De techniek is gebaseerd op de volgende vijf fysicawetten:
1. hoge warmteabsorptie van een zwart vlak;
2. wanneer een metalen voorwerp een tijd in de zon ligt, wordt het warm;
3. isolerend vermogen van het vacuüm (zoals een thermoskan);
4. warmtetransport door alcohol te verdampen en te condenseren (condensor);
5. verhoogd kookpunt van een gas onder druk (zoals een snelkookpan).

WerkingWerking Heat Pipe

 • het zonlicht valt op de buis van dubbelwandig glas;
 • het licht gaat door een eerste glaslaag die doorschijnend is;
 • het licht wordt geabsorbeerd door een tweede laag glas, die bedekt is met een zwarte warmteabsorberende coating;
 • de warmte kan niet meer naar buiten door de isolerende vacuümlaag tussen de twee glazen wanden (thermosprincipe);
 • de warmte wordt binnen in de Heat Pipe (koperen buis) afgegeven aan alcohol, die reeds kookt bij 25°C (hoe warmer, hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt);
 • verdampt alcohol stijgt en als het boven in de schuinstaande Heat Pipe komt, geeft het zijn warmte af aan een koperen reservoir, condenseert en druppelt naar beneden, waardoor de cyclus opnieuw kan beginnen;
 • ook de warmte van de Heat Pipe zelf wordt naar boven geleid en geeft ook zijn warmte af aan het koperen reservoir. Dit reservoir kan een temperatuur 250°C bereiken;
 • het koperen reservoir geeft zijn warmte af aan het water of aan een antivriesmiddel (glycol), maar komt er niet mee in contact.
 • het opgewarmde glycol wordt bovenlangs de zonnecollector door geïsoleerde buizen gepompt naar de buffervaten;
 • het glycol geeft via een spiraal in een buffervat zijn warmte af aan kraanwater en/of CV-water.

Voordelen

In vergelijking met andere manieren om dit te bewerkstelligen, hebben de vacuümbuizen de volgende voordelen:

 • heat-pipe-tubedankzij de dubbelwandige vacuümbuizen is door het thermosprincipe en de coating de absorptie (=warmteopname) maximaal en de emissie (= verlies naar de omgeving) minimaal, hetgeen leidt tot een bijzonder hoge temperatuur;
 • dankzij de ronde buizen wordt zowel direct als diffuus zonlicht (op 60% van alle dagen per jaar in Nederland) – zelfs bij ongunstige oriëntatie – optimaal geabsorbeerd;
 • de ingestraalde warmte van een groot oppervlak wordt door de Heat Pipe geconcentreerd naar een klein oppervlak (boven in de buis) waar deze geaccumuleerde warmte kan worden overgedragen aan het te verwarmen water of glycol;
 • een Heat Pipe heeft een hele lage soortelijke warmte, doordat deze voornamelijk gevuld is met alcoholdamp. Slechts een fractie van zijn volume is gevuld met vloeibare alcohol;
 • een Heat Pipe heeft een veel grotere warmtetransportcapaciteit dan massief koper of een leiding met water. Dit komt doordat alle vacuümbuizen parallel gebruikt kunnen worden.

Het zwalkend energiebeleid van Nederland

Nederland was tot ongeveer 2002 een trotse koploper op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Sindsdien is Nederland afgezakt op de ranglijsten tot een zwalkende, treuzelende achterblijver.

Gebouwenergie

Gebouwen blijven onnodig veel energie verbruiken. Nederland blijft veel te veel fossiele brandstoffen verbranden en de CO2-uitstoot blijft absurd hoog. De transitie naar een duurzamere samenleving werd sinds het kabinet Balkenende I (2002) op allerlei manieren gefrustreerd. Energiebesparing en duurzame energie-opwekking zijn jarenlang afgeremd. Talloze investeerders zagen hun geld in rook opgaan door het contra-productieve gedrag van de overheid.

Kolencentrales

Door de aanleg van vijf kolencentrales kiezen overheid en energiebedrijven voor een extra CO2-uitstoot, die ongeveer gelijk staat aan negen miljoen auto’s. En dat terwijl steenkool de meest vervuilende brandstof is om energie uit op te wekken. Nederland wordt de vieze man van Europa door te kiezen voor vervuilende kolencentrales. En dat terwijl het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie (in opdracht van Greenpeace) concludeert dat bij omschakeling op duurzame energiebronnen, alle Nederlandse kolencentrales en de kerncentrale in Borssele dicht kunnen vóór 2020.

Energielabel

Op 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer tegen de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen gestemd. Het is niet wenselijk om het ontbreken van een energielabel te sanctioneren; het label zou te duur en te ingewikkeld zijn. Maar er wordt al 5 jaar een verkeerde discussie gevoerd! Het gaat namelijk om het energieprestatieadvies (EPA), een helder inzicht in de energieprestatie met een deskundig, objectief advies inzake verbeteringen en terugverdientijden. Het energielabel is daar slechts een klein onderdeel van.

Energiekosten

De kosten van energie stijgen sneller dan de inflatie. Als we uit de crisis komen, zal dit tot 4x sneller gaan. Energiekosten dreigen dan voor velen onbetaalbaar te worden. Volgens RWE/Essent-topman Peter Terium (persbericht juni 2012) is de oorzaak duurzame energie, dat per slot veel duurder is dan fossiele energie en kernenergie. Het lijkt niet meer dan een wanhopige uitspraak van iemand die zijn bedrijf probeert te redden. Want de werkelijke omslag is al lang gemaakt: voor consumenten is zonne-energie nu al rendabel (april 2013) en dit gaat alleen nog maar toenemen.

In de toekomst zal iedereen zelf zijn energie opwekken en zal het net van onderaf gevoed worden. En de vraag is niet OF, maar WANNEER dit gebeurt! Mét of zonder steun van overheid en energieleveranciers…