Tag Archive for onderhoud

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Met behulp van de Leidraad ’Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ kunnen gemeenten hun planmatig onderhoud verduurzamen.

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP)

De Leidraad gaat in op verduurzaming van de meerjaren onderhoudsplanning (D-MOP). Dat houdt in dat energiebesparende maatregelen niet lukraak genomen worden, maar gecombineerd worden met het planmatig onderhoud. Zo kan bij het vervangen van kozijnen kan ook gelijk voor HR++ glas worden gekozen en ventilatieroosters worden geplaatst. Bij het vervangen van een ketel kan voor een HR-variant gekozen. “Het gaat in feite niet over duurzaamheid, maar over rationele investeringsbeslissingen”, stelt wethouder Huib van Olden van de gemeente Den Bosch in de leidraad. Met het behalen van klimaatdoelstellingen is meteen ook geld te besparen, wordt als een bijkomend voordeel genoemd. Gemeentehuizen, scholen, zwembaden of brandweerkazernes. Ze kunnen veel energiezuiniger in bedrijf zijn, maar hoe regel je dit in de Meerjaren onderhoudsplanning?

Stappenplan

De leidraad ‘Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ geeft een stappenplan:

 1. Initiatief: het vinden van bestuurlijk draagvlak en het vormen van een projectteam.
 2. Verkenning: het inventariseren van doelstellingen en het opstellen van een projectbeschrijving.
 3. Inventarisatie: het actualiseren van de bestaande onderhoudsplanning en het opstellen van een pakket aan maatregelen.
 4. Definitie: het formuleren van ambities en scenario’s.
 5. Uitwerking: het uitwerken van de scenario’s tot business cases.
 6. Besluitvorming: de keuze voor een casus en dit bespreken met de gemeenteraad.
 7. Planning: het opnemen van de maatregelen in het onderhoudsplan.
 8. Realisatie en monitoring: het uitvoeren van de maatregelen en het monitoren van de prestaties.

De leidraad DMOP voor gemeenten is hier te downloaden.

Bron: Gemeente.nu

Sertum: professionals in onderhoud en beheer

Onderhoud en beheer van vastgoed krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Met deze groeiende interesse rijst voor veel opdrachtgevers ook de vraag: waar vind ik een professionele onderhoudsdeskundige met de juiste kwaliteiten? En wie garandeert die kwaliteit?

Sertum register

Uit de behoefte om de kwaliteit van professionals in het onderhoud en beheer van vastgoed aan te tonen en te waarborgen, begin 2012 Sertum – instituut onderhoudskundigen vastgoed – ontstaan. Voortgekomen uit Reov voert Sertum momenteel de registers voor de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV), integraal inspecteur vastgoed (IIV) en integraal adviseur vastgoed (IAV). Sertum controleert en bewaakt het vereiste kennisniveau voor inschrijving in deze registers. Als opdrachtgever heeft u zo eenvoudig toegang tot professionals met zekerheid over kwaliteit en inzicht in de door hen toegepaste methodieken. En de geregistreerde onderhoudskundige kan laten zien dat hij wordt getoetst op kwaliteit en over actuele kennis beschikt.

Artikel Technisch Gebouwbeheer: “Vind professional in onderhoud en beheer”

Bron: Sertum

Verdienen met duurzaam onderhoud

Beheer en onderhoud staan op dit moment nog volledig los van duurzaamheid, waaronder energiebesparing en binnenmilieuverbetering. Traditioneel worden gebouwen onderhouden, zonder daarbij rekening te houden met duurzame maatregelen. Met DMOP komt daar verandering in.

Duurzaam_onderhoudDe onderhoudsadviseur ontbreekt het veelal aan specifieke kennis op het gebied van energie en binnenmilieu. Huidige meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld aan de hand van een functioneel technische beoordeling (conform NEN2767). Duurzame overwegingen en investeringen worden uitgesteld tot het moment van een grote renovatie. Door de energiekosten en/of andere (exploitatie)kosten en kwaliteitscriteria te betrekken bij onderhoudsbeslissingen, wordt een duurzame meerjaren onderhoudsplanning ook op strategisch niveau een belangrijk document.

MJOP als instrument voor duurzame gebouwkwaliteit

Met het meerjaren onderhoudsplan lijkt een zeer bruikbaar instrument voor verduurzaming van gebouwen binnen handbereik. In plaats van geruisloos de onderhoudsplanning te volgen, wordt in een duurzame aanpak per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, duurzamere, afweging gemaakt. Zodat bij de vervanging van kozijnen bijvoorbeeld ook aan beter isolerend glas of aan ventilatievoorzieningen wordt gedacht, of bij de vervanging van een cv-installatie meer duurzame en/of energie-efficiëntere
systemen voor warmteopwekking overwogen worden. Een duurzame afweging kan echter ook leiden tot het eerder vervangen van gebouwelementen of aanvullend aanbrengen van kwaliteitsverhogende voorzieningen.

Duurzaam onderhoud loont

Er liggen belangrijke winstpunten in het verschiet. In een bredere, op een langere termijn gerichte afweging blijken veel maatregelen, die in eerste instantie een hogere investering vragen, financieel lonend. De waarde en aantrekkelijkheid van het gebouw worden verbeterd door bewust te kijken naar technologische ontwikkelingen en deze zo mogelijk ook toe te passen. Mensen zullen in deze gebouwen prettiger verblijven en werken wat ook tot een hogere arbeidsproductiviteit en betere prestaties kan leiden.

Integraal Adviseur Vastgoed (IAV)

Arjan Broers, eigenaar en oprichter van Senergy Consult is met ingang van heden ingeschreven in het Sertum register als ‘Adviseur IAV‘.

Integraal Adviseur

De Integraal Adviseur Vastgoed is een speciaal opgeleide adviseur, werkend volgens de RgdBOEI® methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is echter algemeen inzetbaar voor alle vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

Vier disciplines

De Integraal Adviseur Vastgoed krijgt de inspectierapporten van de vier verschillende disciplines (Bouw, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport) van de Integraal Inspecteurs. De Integraal Adviseur Vastgoed is in staat om aan de hand van de voorgeschreven methode een adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.

De Integraal Adviseur Vastgoed functioneert minimaal op HBO+ niveau.

ESCO’s voor energiebesparing

Energy Service Companies (ESCo’s) zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Het zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de klimaatinstallaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. U heeft dus niet te maken met investeringskosten. Met het afsluiten van een prestatiecontract worden afspraken over energiebesparing vastgelegd.

Veranderingen

De energiemarkt verandert. Veel nieuwe leveranciers bieden energie aan op een nieuwe manier. Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Via een Esco kunnen energiebesparingen worden gerealiseerd zonder zelf de investeringen daarvoor te moeten doen. ESCo’s bieden aan de klant:

 • Inzicht in het werkelijk functioneren van gebouw en installaties en bijbehorend energiegebruik en –kosten
 • Kennis over mogelijke maatregelen, in onderlinge samenhang
 • Uitvoering van maatregelen inclusies correcte oplevering
 • Financiering, direct of indirect
 • Monitoring, beheer en onderhoud van gebouw en installaties
 • Toekomstige verbeteringen en innovaties

Split incentive

Een Esco kan zowel in de situatie eigenaar/gebruiker of belegger/huurder(s) worden toegepast, omdat investeringen en besparingen direct aan elkaar gekoppeld worden. Hiermee biedt deze vorm van verduurzaming een directe oplossing voor het ‘split incentive’, waarbij de verdeelde belangen van huurder en eigenaar van een gebouw verduurzaming in de weg staat.

Whitepaper

Op de site van Agentschap NL is gratis de whitepaper ‘ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing’ te downloaden. Deze biedt cases en experttips over ESCo’s.