Tag Archive for vastgoed

Workshop Energiemanagement

Wilt u professioneel en gestructureerd energie besparen in uw organisatie? Uw organisatie gericht verduurzamen op een praktische en bewuste manier? Door deel te nemen aan deze 10-delige workshop energiemanagement haalt u de kennis rondom dit onderwerp in huis. Op deze manier geeft u energiemanagement een vaste plek in uw organisatie.

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement stelt een organisatie in staat energiebesparing op een professionele en gestructureerde wijze aan te pakken en onderbouwde keuzes te maken. Bij energiemanagement wordt energie binnen de organisatie behandeld als alle andere belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals inkoop, verkoop, marketing, huisvesting, etc.

Opzet van de workshop

Tijdens de workshop leren de deelnemers stap-voorstap professioneel energiemanagement in hun organisatie in te voeren. Dit gebeurt op een manier die bij hun organisatie past. Theorie, praktijk en ervaringen wisselen elkaar af, waardoor de onderwerpen direct gekoppeld worden aan herkenbare situaties voor de deelnemers. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht om mee aan de slag te gaan. Zo profiteert de deelnemer en de organisatie al direct van de nieuwe inzichten!

Onderwerpen

In tien bijeenkomsten komen diverse aspecten aan bod. Technische onderwerpen als duurzame technieken, nulmeting energieverbruik en energiemonitoring worden afgewisseld met financiële, juridische en bedrijfskundige onderwerpen. Denk hierbij aan ISO 50.001, MJA, wetgeving, subsidies en het opstellen van een duurzame meerjaren onderhoudsplanning. Ook het formuleren van doelstellingen, het opstellen van het meerjarenplan, prioriteitsstelling, investeringen en het implementeren van energiemanagement in de reguliere PDCA cyclus komen aan de orde. Voor meer informatie over de data van de workshop, de kosten en overige informatie vindt u in onze brochure.

Sertum: professionals in onderhoud en beheer

Onderhoud en beheer van vastgoed krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Met deze groeiende interesse rijst voor veel opdrachtgevers ook de vraag: waar vind ik een professionele onderhoudsdeskundige met de juiste kwaliteiten? En wie garandeert die kwaliteit?

Sertum register

Uit de behoefte om de kwaliteit van professionals in het onderhoud en beheer van vastgoed aan te tonen en te waarborgen, begin 2012 Sertum – instituut onderhoudskundigen vastgoed – ontstaan. Voortgekomen uit Reov voert Sertum momenteel de registers voor de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV), integraal inspecteur vastgoed (IIV) en integraal adviseur vastgoed (IAV). Sertum controleert en bewaakt het vereiste kennisniveau voor inschrijving in deze registers. Als opdrachtgever heeft u zo eenvoudig toegang tot professionals met zekerheid over kwaliteit en inzicht in de door hen toegepaste methodieken. En de geregistreerde onderhoudskundige kan laten zien dat hij wordt getoetst op kwaliteit en over actuele kennis beschikt.

Artikel Technisch Gebouwbeheer: “Vind professional in onderhoud en beheer”

Bron: Sertum

Verdienen met duurzaam onderhoud

Beheer en onderhoud staan op dit moment nog volledig los van duurzaamheid, waaronder energiebesparing en binnenmilieuverbetering. Traditioneel worden gebouwen onderhouden, zonder daarbij rekening te houden met duurzame maatregelen. Met DMOP komt daar verandering in.

Duurzaam_onderhoudDe onderhoudsadviseur ontbreekt het veelal aan specifieke kennis op het gebied van energie en binnenmilieu. Huidige meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld aan de hand van een functioneel technische beoordeling (conform NEN2767). Duurzame overwegingen en investeringen worden uitgesteld tot het moment van een grote renovatie. Door de energiekosten en/of andere (exploitatie)kosten en kwaliteitscriteria te betrekken bij onderhoudsbeslissingen, wordt een duurzame meerjaren onderhoudsplanning ook op strategisch niveau een belangrijk document.

MJOP als instrument voor duurzame gebouwkwaliteit

Met het meerjaren onderhoudsplan lijkt een zeer bruikbaar instrument voor verduurzaming van gebouwen binnen handbereik. In plaats van geruisloos de onderhoudsplanning te volgen, wordt in een duurzame aanpak per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, duurzamere, afweging gemaakt. Zodat bij de vervanging van kozijnen bijvoorbeeld ook aan beter isolerend glas of aan ventilatievoorzieningen wordt gedacht, of bij de vervanging van een cv-installatie meer duurzame en/of energie-efficiëntere
systemen voor warmteopwekking overwogen worden. Een duurzame afweging kan echter ook leiden tot het eerder vervangen van gebouwelementen of aanvullend aanbrengen van kwaliteitsverhogende voorzieningen.

Duurzaam onderhoud loont

Er liggen belangrijke winstpunten in het verschiet. In een bredere, op een langere termijn gerichte afweging blijken veel maatregelen, die in eerste instantie een hogere investering vragen, financieel lonend. De waarde en aantrekkelijkheid van het gebouw worden verbeterd door bewust te kijken naar technologische ontwikkelingen en deze zo mogelijk ook toe te passen. Mensen zullen in deze gebouwen prettiger verblijven en werken wat ook tot een hogere arbeidsproductiviteit en betere prestaties kan leiden.

Integraal Adviseur Vastgoed (IAV)

Arjan Broers, eigenaar en oprichter van Senergy Consult is met ingang van heden ingeschreven in het Sertum register als ‘Adviseur IAV‘.

Integraal Adviseur

De Integraal Adviseur Vastgoed is een speciaal opgeleide adviseur, werkend volgens de RgdBOEI® methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is echter algemeen inzetbaar voor alle vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

Vier disciplines

De Integraal Adviseur Vastgoed krijgt de inspectierapporten van de vier verschillende disciplines (Bouw, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport) van de Integraal Inspecteurs. De Integraal Adviseur Vastgoed is in staat om aan de hand van de voorgeschreven methode een adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.

De Integraal Adviseur Vastgoed functioneert minimaal op HBO+ niveau.

Verbetering door verduurzaming

De gemiddelde leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt nadert 15%, waarvan een groot deel langer dan 3 jaar leeg staat en dus structureel van aard is. Het aantal werkplekken in kantoren zal daarnaast in de toekomst dalen, waardoor sommige kantoren wellicht nooit meer verhuurd zullen worden. Beleggers zullen dit risico moeten afwenden en de leegstand in hun eigen portefeuille moeten beperken. Een manier om dit te doen is door kantoorgebouwen te verduurzamen.

Voordelen

Verduurzaming biedt vooral voordelen voor gebruikers en beleggers (huurders en verhuurders). Eerst volgen de voordelen voor gebruikers, dan voor eigenaren. Voor gebruikers zijn er drie belangrijke voordelen, namelijk directe kostenbesparing, imagoverbetering en een beter werkklimaat (binnenmilieu).

Kosten

Directe kostenbesparing betekent niet alleen energiebesparing, maar ook waterbesparing en besparing op afval. Toch is energiebesparing financieel veel belangrijker dan de andere factoren. De besparing op het energieverbruik is namelijk meetbaar en het financiële voordeel daarvan is te berekenen.

Imago

Imagoverbetering ontstaat indirect, doordat de (energetische) verbeteringen van het pand leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen en een kleinere ecologische voetafdruk. Een huurder kan hiermee tegemoet komen aan duurzaamheidseisen van afnemers of aandeelhouders.

Binnenmilieu

Verduurzaming betekent ook een comfortabeler werkklimaat, en dus een hogere productiviteit. Hoewel dit vrijwel onmeetbaar is, is uit diverse wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat er een positieve relatie bestaat tussen het werkklimaat en de productiviteit van werknemers. Een kleine verbetering in productiviteit kan al leiden tot zeer grote financiële voordelen.

Concurrentiepositie

Voor beleggers (eigenaars, verhuurders) is verduurzaming ook zeer voordelig. Voor hen betekent verduurzaming minder onderhoudskosten, exploitatiekosten en een langere levensduur van het gebouw. En dankzij de voordelen voor de gebruiker, zal het verduurzaamde vastgoed ook een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van het niet-verduurzaamde vastgoed.

Marktwaarde

Hoewel de marktwaarde van een vastgoed object van veel factoren afhankelijk is, is een duidelijke relatie aangetoond tussen energiezuinigheid en de marktwaarde. De energiezuinigheid (energieprestatie) van een gebouw wordt gemeten met het energielabel.

Leegstandsrisico

Omdat in Nederland een structureel overaanbod is aan kantoorruimte, zal in toenemende mate het leegstandsrisico verschuiven naar het niet-duurzame marktsegment op mindere locaties. Dit betekent niet alleen een lagere bezettingsgraad, maar ook een lagere huurprijs, doordat huurders in dit segment steeds schaarser zullen worden. Hoewel kleinschalige huurders niet snel eisen zullen stellen aan verduurzaming, zal het dus toch steeds moeilijker worden om niet-duurzame gebouwen te verhuren, laat staan te herfinancieren of verkopen.