Tag Archive for verduurzamen

Workshop Energiemanagement

Wilt u professioneel en gestructureerd energie besparen in uw organisatie? Uw organisatie gericht verduurzamen op een praktische en bewuste manier? Door deel te nemen aan deze 10-delige workshop energiemanagement haalt u de kennis rondom dit onderwerp in huis. Op deze manier geeft u energiemanagement een vaste plek in uw organisatie.

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement stelt een organisatie in staat energiebesparing op een professionele en gestructureerde wijze aan te pakken en onderbouwde keuzes te maken. Bij energiemanagement wordt energie binnen de organisatie behandeld als alle andere belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals inkoop, verkoop, marketing, huisvesting, etc.

Opzet van de workshop

Tijdens de workshop leren de deelnemers stap-voorstap professioneel energiemanagement in hun organisatie in te voeren. Dit gebeurt op een manier die bij hun organisatie past. Theorie, praktijk en ervaringen wisselen elkaar af, waardoor de onderwerpen direct gekoppeld worden aan herkenbare situaties voor de deelnemers. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht om mee aan de slag te gaan. Zo profiteert de deelnemer en de organisatie al direct van de nieuwe inzichten!

Onderwerpen

In tien bijeenkomsten komen diverse aspecten aan bod. Technische onderwerpen als duurzame technieken, nulmeting energieverbruik en energiemonitoring worden afgewisseld met financiële, juridische en bedrijfskundige onderwerpen. Denk hierbij aan ISO 50.001, MJA, wetgeving, subsidies en het opstellen van een duurzame meerjaren onderhoudsplanning. Ook het formuleren van doelstellingen, het opstellen van het meerjarenplan, prioriteitsstelling, investeringen en het implementeren van energiemanagement in de reguliere PDCA cyclus komen aan de orde. Voor meer informatie over de data van de workshop, de kosten en overige informatie vindt u in onze brochure.

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Met behulp van de Leidraad ’Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ kunnen gemeenten hun planmatig onderhoud verduurzamen.

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP)

De Leidraad gaat in op verduurzaming van de meerjaren onderhoudsplanning (D-MOP). Dat houdt in dat energiebesparende maatregelen niet lukraak genomen worden, maar gecombineerd worden met het planmatig onderhoud. Zo kan bij het vervangen van kozijnen kan ook gelijk voor HR++ glas worden gekozen en ventilatieroosters worden geplaatst. Bij het vervangen van een ketel kan voor een HR-variant gekozen. “Het gaat in feite niet over duurzaamheid, maar over rationele investeringsbeslissingen”, stelt wethouder Huib van Olden van de gemeente Den Bosch in de leidraad. Met het behalen van klimaatdoelstellingen is meteen ook geld te besparen, wordt als een bijkomend voordeel genoemd. Gemeentehuizen, scholen, zwembaden of brandweerkazernes. Ze kunnen veel energiezuiniger in bedrijf zijn, maar hoe regel je dit in de Meerjaren onderhoudsplanning?

Stappenplan

De leidraad ‘Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ geeft een stappenplan:

 1. Initiatief: het vinden van bestuurlijk draagvlak en het vormen van een projectteam.
 2. Verkenning: het inventariseren van doelstellingen en het opstellen van een projectbeschrijving.
 3. Inventarisatie: het actualiseren van de bestaande onderhoudsplanning en het opstellen van een pakket aan maatregelen.
 4. Definitie: het formuleren van ambities en scenario’s.
 5. Uitwerking: het uitwerken van de scenario’s tot business cases.
 6. Besluitvorming: de keuze voor een casus en dit bespreken met de gemeenteraad.
 7. Planning: het opnemen van de maatregelen in het onderhoudsplan.
 8. Realisatie en monitoring: het uitvoeren van de maatregelen en het monitoren van de prestaties.

De leidraad DMOP voor gemeenten is hier te downloaden.

Bron: Gemeente.nu

5 maatregelen die leiden tot energiebesparing

Bij een ambitie tot verduurzaming wordt vaak de vraag gesteld wat interessante maatregelen zijn. Dit is in alle gevallen anders en elke situatie dient specifiek bekeken te worden. Toch valt er wel een algemene lijn te halen uit de verduurzaming van kantoren in Nederland. Hieronder volgt een opsomming van maatregelen die in veel gevallen leiden tot energiebesparing. 

 1. Een grote opgave bij bestaande kantoren is het verbeteren van de isolatie. Zo heeft maar 20 procent van de kantoren goede glasisolatie, 30 procent goede gevelisolatie en 40 procent goede dakisolatie.
 2. Maatregelen om energieverbruik van verlichting te beperken, zoals daglichtregeling, veegpuls, zonafhankelijke zonwering en dergelijke, zijn bij niet meer dan 20 procent van de kantoren doorgevoerd, net als maatregelen om energieverbruik van ventilatoren en pompen terug te brengen door ze beter af te stellen. Dit geldt met name voor de gebouwen van voor 2005.
 3. Minder kostbare maatregelen zijn locatiespecifieke verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. De duurdere varianten zijn het vervangen van verlichtingsarmaturen of luchtbehandelingskast, of het aanbrengen van zonwering.
 4. Ingrijpende maatregelen betreffen het vervangen van een compleet klimaatsysteem en het plaatsen van een nieuwe gevel. Soms ontkom je hier niet aan wanneer je een gebouw goed revitaliseert.
 5. Ook wordt het steeds aantrekkelijker om zelf je energie te produceren. Kleinschalige technieken zijn biopelletketels, warmte-koudeopslag (WKO), zonnecellen, restwarmte uit de omgeving en koude uit oppervlaktewater.

Bron: Gebouwen bewegen, uitgave van Energiesprong

Haalbaarheidsstudie verduurzamen tapwater

In opdracht van WonenBreburg, een woningcorporatie in Breda en Tilburg, heeft Senergy Consult een haalbaarheidsstudie gedaan naar het verduurzamen van het tapwatersysteem in 5 woongebouwen (420 wooneenheden).

Situatie

In de huidige situatie heeft elke woning een elektrische boiler. Naast enkele voordelen van dergelijke systemen, zijn ze duur in verbruik en dit merkten de bewoners op hun elektriciteitsrekening. WonenBreburg heeft als ideaal ‘betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee in een leefbare woonomgeving’. Het verduurzamen van gebouw en installaties past dus prima binnen deze visie.

Woongebouw

Onderzoek

In het onderzoek zijn alle mogelijke opties bekeken: zonneboilers, individueel of collectief, combiketels, collectieve tapwaterinstallatie, warmtepompboilers en tapwater op een warmtenet. De laatste bleek de meest rendabele oplossing, mede doordat het CV-water al op een warmtenet aangesloten is (stadsverwarming). Uit een financiële analyse naar de haalbaarheid is uiteindelijk gebleken dat de te realiseren besparingen (in kosten) van een dergelijk systeem opwegen tegen de te maken investeringen. Aan WonenBreburg en hun bewoners is nu de taak het plan goed te keuren en tot uitvoering over te gaan!

Verbetering door verduurzaming

De gemiddelde leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt nadert 15%, waarvan een groot deel langer dan 3 jaar leeg staat en dus structureel van aard is. Het aantal werkplekken in kantoren zal daarnaast in de toekomst dalen, waardoor sommige kantoren wellicht nooit meer verhuurd zullen worden. Beleggers zullen dit risico moeten afwenden en de leegstand in hun eigen portefeuille moeten beperken. Een manier om dit te doen is door kantoorgebouwen te verduurzamen.

Voordelen

Verduurzaming biedt vooral voordelen voor gebruikers en beleggers (huurders en verhuurders). Eerst volgen de voordelen voor gebruikers, dan voor eigenaren. Voor gebruikers zijn er drie belangrijke voordelen, namelijk directe kostenbesparing, imagoverbetering en een beter werkklimaat (binnenmilieu).

Kosten

Directe kostenbesparing betekent niet alleen energiebesparing, maar ook waterbesparing en besparing op afval. Toch is energiebesparing financieel veel belangrijker dan de andere factoren. De besparing op het energieverbruik is namelijk meetbaar en het financiële voordeel daarvan is te berekenen.

Imago

Imagoverbetering ontstaat indirect, doordat de (energetische) verbeteringen van het pand leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen en een kleinere ecologische voetafdruk. Een huurder kan hiermee tegemoet komen aan duurzaamheidseisen van afnemers of aandeelhouders.

Binnenmilieu

Verduurzaming betekent ook een comfortabeler werkklimaat, en dus een hogere productiviteit. Hoewel dit vrijwel onmeetbaar is, is uit diverse wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat er een positieve relatie bestaat tussen het werkklimaat en de productiviteit van werknemers. Een kleine verbetering in productiviteit kan al leiden tot zeer grote financiële voordelen.

Concurrentiepositie

Voor beleggers (eigenaars, verhuurders) is verduurzaming ook zeer voordelig. Voor hen betekent verduurzaming minder onderhoudskosten, exploitatiekosten en een langere levensduur van het gebouw. En dankzij de voordelen voor de gebruiker, zal het verduurzaamde vastgoed ook een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van het niet-verduurzaamde vastgoed.

Marktwaarde

Hoewel de marktwaarde van een vastgoed object van veel factoren afhankelijk is, is een duidelijke relatie aangetoond tussen energiezuinigheid en de marktwaarde. De energiezuinigheid (energieprestatie) van een gebouw wordt gemeten met het energielabel.

Leegstandsrisico

Omdat in Nederland een structureel overaanbod is aan kantoorruimte, zal in toenemende mate het leegstandsrisico verschuiven naar het niet-duurzame marktsegment op mindere locaties. Dit betekent niet alleen een lagere bezettingsgraad, maar ook een lagere huurprijs, doordat huurders in dit segment steeds schaarser zullen worden. Hoewel kleinschalige huurders niet snel eisen zullen stellen aan verduurzaming, zal het dus toch steeds moeilijker worden om niet-duurzame gebouwen te verhuren, laat staan te herfinancieren of verkopen.